Colegiul Național „Grigore Moisil”, cu sediul în București, bd. Timișoara nr. 33 , Sectorul 6, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Informatician M, 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată

A)   Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a) formular de înscriere la concurs (tipizat);

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar (În cazul în care candidatul a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

B)    Condițiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

C)    Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: studii medii, conform art. 250, lit.b) din Legea 1/05.01.2011: ”b) pentru funcția de informatician – absolvirea, cu diplomă, a unei instituții de învățământ superior sau a unei unități de învățământ preuniversitar de profil;”

2. Vechime : nu se solicită

3. Cunoştinţe de operare pe calculator, de instalare, configurare programe, utilizare platforme și aplicații și mentenanță aparatură IT, administrare și securitate rețele

4. Spirit organizatoric, abilități de comunicare și relaționare, de lucru în echipă, capacitate de gestionare a timpului și a priorităților.

Dosarele de concurs se depun la Colegiul Național „Grigore Moisil”, cu sediul în București, bd. Timișoara nr. 33 , Sectorul 6, București, de luni pana vineri in intervalul orar 10.00-16.00.

Contact detalii și informații concurs: tel.  021/ 413.26.96 , email: cn_gmoisil@yahoo.ro 

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 19.05.2023, ora 16.00  la sediul instituţiei.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

-  termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 22.05.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei;

-  rezultate selecţie dosare: 23.05.2023, ora 16.00;

-  contestaţii selectie dosare până în data de:  24.05.2023, ora 16.00, la sediul instituţiei.

-  afisare rezultate soluţionare contestaţii: 25.05.2023, ora 12.00.

-  proba scrisă în data de 29.05.2023, ora 9.00-11.00, la sediul instituției;

-  proba practică în data de 29.05.2023, ora 11.00-13.00, la sediul instituției;

-  susținere interviu în data de 29.05.2023, ora 13.00-14.00, la sediul instituției;

-  afişarea rezultatelor: 29.05.2023, ora 15.00;

-  contestaţii proba scrisă/practică/interviu până în data de:  30.05.2023, ora 15.00, la sediul instituţiei;

-  afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor:  30.05.2023, ora 16.00;

-  afişarea rezultatelor finale: 30.05.2023, ora 16.00.