Având în vedere:

·         Legea Educației Naționale Nr.1/2011,

·         Hotărârea Guvernului nr. 286/23.03.2011 privind Regulamntul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

·         Art. 30 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu actualizările și modificările ulterioare

    Colegiul Național Grigore Moisil organizează în zilele de 4 noiembrie 2019 (analiza dosarelor), 6 noiembrie 2019    (proba scrisă) și 7 noiembrie 2019 (proba practică și interviul), la sediul său din Bulevardul Timișoara nr. 33, sector 6, București, concurs pentru ocuparea unui post de secretar șef, după cum urmează:

Condiţii generale de participare la concursul de ocupare a postului vacant de secretar șef

- are cetăţenia română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale pentru postul vizat;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii și de vechime precum și celelalte condiții specifice menționate mai jos;

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice de participare la concursul de ocupare a postului vacant de secretar șef

 

- studii superioare sau medii de specialitate (specializare – economic, management, juridic, birotică secretariat, informatică de gestiune;

- experiență în funcții de conducere – minim 6 luni;

- cunoștințe de utilizare și operare PC – dovedite prin atestat profesional;

- cunoștințe de utilizare a softurilor specifice activității din învățământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR;

- cunoștințe privind încadrarea personalului:

-cunoștințe privind întocmirea și administrarea corespondenței oficiale;

- noțiuni de comunicare în relații publice;

 

Candidaţii îşi vor depune dosarele la secretariatul Colegiului Național Grigore Moisil, sector 6, București până la data de 01 noiembrie 2019

Adresa: Bld. Timișoara nr. 33

Nr. telefon: 021.413 26 96

Website: www.moisil.ro

 

 

Dosarul pentru concurs va conţine:

- cerere de înscriere la concurs pentru ocuparea postului de secretar șef;

- curriculum vitae în format european;

- copie a actului de identitate sau a unui alt act care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 - cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l/o facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

- adeverinţă medicală care să ateste starea corespunzătoare de sănătate eliberată de medicul de familie sau de o unitate sanitară abilitată;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția de învățământ;

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 - dosar cu şină

Cartea de identitate, actele de studii și cele care atestă vechimea în muncă, vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor.

 

Etapele concursului și tipul probelor:

·         Selecție a dosarelor (Admis/Respins)

·         Proba scrisă (min 50 puncte din maxim 100 puncte)

·         Proba practică (min 50 puncte din maxim 100 puncte)

·         Interviu (min 50 puncte din maxim 100 puncte)

TEMATICA

1.       Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar

2.        Încadrarea personalului în învățământul preuniversitar 

3.       Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar

4.       Actele de studii-tipuri, condiții de eliberare, modul de completare

5.       Duplicate ale actelor de studii

6.       Documente școlare

7.       Acordarea burselor școlare, Euro 200 și a altor ajutoare sociale pentru elevi

8.       Arhivarea și circuitul documentelor

9.       Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR

 

B I B L I O G R A F I E

1.       Legea 1/ 2011 – Legea educației naționale cu completările și modificările ulterioare

2.       Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar

3.       Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu completările și modificările ulterioare

4.       Legea 63/2011 privind încadrarea și salarizarea personalului didactic ți didactic auxiliar, actualizată

5.       HG 250/1992 actualizată – privind concediile de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare

6.       HG 286/2010 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

7.       Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic aprobate cu Ordinul 5559/7.10.2011

8.       Legea 263/2010 actualizată – privind sistemul unitar de pensii publice

9.       Criterii de normare a personalului didactic auxiliar și nedidactic potrivit Notificării MEN 4499/1999

10.   HG 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar ”Euro200”

11.   Ordin 5576/2011 și ordin 3470/7.03.2012 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

12.   Ordin 5565/31.10.2011 – Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar

13.   HG 500/2011 privind Registrul general de evidență al salariaților

14.   Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare

15.   Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale

16.   OUG nr. 10/2008 privind salarizarea personalului nedidactic din învățământ

 

 

Graficul desfășurării concursului:

 

·         Depunerea dosarelor – cel târziu în data de 01 noiembrie 2019

·         Selecție a dosarelor – 04 noiembrie 2019

·         Proba scrisă – 06 noiembrie 2019

·         Proba practică – 07 noiembrie 2019

·         Interviu – 07 noiembrie 2019

·         Afișarea rezultatelor – 08 noiembrie 2019