Având în vedere:

·       Legea Educației Naționale Nr.1/2011,

·       Hotărârea Guvernului nr. 286/23.03.2011 privind Regulamntul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

·       Art. 30 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu actualizările și modificările ulterioare

    Colegiul Național Grigore Moisil organizează în zilele de 28 ianuarie 2019 (analiza dosarelor), 30 ianuarie 2019    (proba scrisă și practică) și 31 ianuarie 2019 (interviul), la sediul său din Bld. Timișoara nr. 33, sector 6, București, concurs pentru ocuparea unui post de laborant, după cum urmează:

Condiții de participare la concursul de ocupare a postului vacant de laborant

- are cetățenia română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

- cunoaște limba română, scris și vorbit;

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale pentru postul vizat;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

- îndeplinește condițiile de studii medii;

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Candidații își vor depune dosarele la secretariatul Colegiului Național Grigore Moisil, sector 6, București până la data de 23 ianuarie 2019

Adresa: Bld. Timișoara nr. 33

Nr. telefon: 021.413 26 96

Website: www.moisil.ro

 

 

Dosarul pentru concurs va conține:

- cerere de înscriere la concurs pentru ocuparea postului de laborant

- curriculum vitae în format european

- copie a actului de identitate

 - cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează

- adeverință medicală care să ateste starea corespunzătoare de sănătate eliberată de medicul de familie sau de o unitate sanitară abilitată

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de angajator;

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 - dosar cu șină

 

Etapele concursului și tipul probelor:

·       Selecția dosarelor (Admis/Respins)

·       Proba scrisă (min 50 puncte din maxim 100 puncte)

·       Proba practică (min 50 puncte din maxim 100 puncte)

·       Interviu (min 50 puncte din maxim 100 puncte)

TEMATICA

 1. Aparate și ustensile de laborator utilizate în laboratoarele de chimie și biologie

2. Experimentul de laborator la chimie și biologie – activități practice  

3. Rolul laborantului în pregătirea experimentelor

4. Prevenirea accidentelor în laboratoarele școlare

5. Utilizarea tehnologiei informatice multimedia în gestionarea laboratoarelor în activitățile didactice.

 

 

B I B L I O G R A F I E

1. MEN Legea Educației Nr. 1/ 2011 M.E.N. Monitorul Oficial București 2011

2. Legea 360/2003 privind regimul substanțelor preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare

3. Norme N.T.S./P.S.I.-Legea nr. 319/2006, Legea securității și sănătății în muncă

4. Programele școlare de chimie și biologie în vigoare și experimentele obligatorii prevăzute de acestea – chimie clasele VII-XII;

            - biologie clasele V-XII

5. Manuale de Chimie Clasele VII-VIII Autor: Sanda Fătu; Editura: All;  Clasele IX –XII Autor: Elena Alexandrescu; Editura Explorator/Crepuscul

6. Manuale de Biologie Clasa a V-a Autor: Irina Pop Păcurar; Editura: Art Educațional; clasa a VI-a Autor: Camelia Afrim; Editura: E.D.P. Clasa a VII-a Autor: Mihaela Marcu; Editura: Teora;

Clasa a IX-a Autor: Ioana Ariniș; Editura: All; Clasa a X-a Autor: Stelică Ene; Editura: Crepuscul; Clasa a XI-a Autor: Dan Cristescu; Editura: Corint ; Clasa a XII-a Autor: Traian Șeitan; Editura: Gymnasium.

 

Graficul desfășurării cuncursului 

·       Depunerea dosarelor – cel târziu în data de 23 ianurie 2019

·       Selecția dosarelor – 28 ianuarie 2019

·       Proba scrisă - 30 ianuarie 2019

·       Proba practică - 30 ianuarie 2019

·       Interviu - 31 ianuarie 2019

·       Afișarea rezultatelor – 31 ianuarie 2019