Având în vedere:

·       Hotărârea Guvernului nr. 286/23.03.2011 privind Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

·       Art. 30 din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii cu actualizările și modificările ulterioare

    Colegiul Național Grigore Moisil organizează în zilele de 28 mai 2021 (analiza dosarelor), 08 iunie 2021 (proba scrisă/practică și interviul), la sediul său din Bulevardul Timișoara nr. 33, sector 6, București, concurs pentru ocuparea a două posturi -1 post paznic și 1 post îngrijitor, după cum urmează:

Condiții generale de participare la concursul de ocupare a postului vacant de paznic/îngrijitor

- are cetățenia română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

- cunoaște limba română, scris și vorbit;

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale pentru postul vizat;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

- îndeplinește condițiile de studii și de vechime precum și celelalte condiții specifice menționate mai jos;

- nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiții specifice de participare la concursul de ocupare a postului vacant de paznic

 

- studii medii, minim 10 clase;

- calificare agent de securitate/pază și ordine;

- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minim 3 ani;

- obținerea unui punctaj de minimum 50 puncte atât la proba scrisă a concursului cât și la proba interviu.

 

Condiții specifice de participare la concursul de ocupare a postului vacant de îngrijitor

 

- studii generale, minim 8 clase;

- vechime în muncă minim 2 ani;

- obținerea unui punctaj de minimum 50 puncte atât la proba practică a concursului cât și la proba interviu.

 

Candidații își vor depune dosarele la secretariatul Colegiului Național Grigore Moisil, sector 6, București până la data de 27 mai 2020

Adresa: Bld. Timișoara nr. 33

Nr. telefon: 021.413 26 96

Website: www.moisil.ro

Dosarul pentru concurs va conține:  

- cerere de înscriere la concurs pentru ocuparea postului de paznic/îngrijitor;

- curriculum vitae;

- copie a actului de identitate sau a unui alt act care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

- cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l/o facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

- adeverință medicală care să ateste starea corespunzătoare de sănătate eliberată de medicul de familie sau de o unitate sanitară abilitată;

- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția de învățământ;

- carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 

Cartea de identitate, actele de studii și cele care atestă vechimea în muncă, vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

 

Etapele concursului și tipul probelor:

·       Selecție a dosarelor (Admis/Respins)

·       Proba scrisă/practică (min 50 puncte din maxim 100 puncte)

·       Interviu (min 50 puncte din maxim 100 puncte)

Graficul desfășurării concursului:

 

·       Depunerea dosarelor – cel târziu în data de 27 mai 2021, între orele 08.30-12.30

·       Selecție a dosarelor – 28 mai 2021

·       Proba scrisă/practică – 08 iunie 2021, ora 09.30

·       Interviu – 08 iunie 2021, ora 12.00

·       Afișarea rezultatelor – 09 iunie 2021 ora 8.00

·       Depunerea eventualelor contestații – 09 iunie 2021, între orele 8.00-10.00

·       Afișarea rezultatelor finale - 10 iunie 2021

 

Bibliografie post paznic:

1.     Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor - Parlamentul României

2.     Hotărârea nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor - Guvernul României

3.     Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă - Parlamentul României

4.     Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor - Parlamentul României

5.     Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor - Ministerul Administrației și Internelor

6.     Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă - Parlamentul României

7.     Legea nr. 212/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă - Parlamentul României