PROCEDURĂ DE ORGANIZARE A CONCURSULUI DE ADMITERE

ÎN CLASA a V-a

 

COD:

Standard aplicabil:

 

APROBAT

Director:

Numele şi prenumele: Bobocea  Dana Corina

Semnătura:

Data: 31.03.2017

Consiliul de Administraţie

Data: 01.03.2017

VERIFICAT

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

Responsabil CEAC:

Semnătura:

Data: 30.03.2017

ELABORAT

Avram Viorica

Semnatura:

Data: 24.03.2017

 

Documentul intră în vigoare la data de:01.04.2017

 

 1. SCOP:

Scopul acestei proceduri este de a avea o strategie clară a abordării activităților conexe organizării și desfășurării probelor de limba și literatura română și matematică din cadrul concursului de admitere în clasa a V-a, precum și a desfășurării propriu-zise a concursului.

 

 1. ARIA DE CUPRINDERE:

Procedura vizează conducerea liceului și cadrele didactice.

 

 1. RESPONSABILITĂŢI:

Directorul și Comisia de concurs răspund de organizarea și desfășurarea examenului de admitere, conform responsabilităților aferente calității pe care o au în cadrul comisiei.

 

 1. PROCEDURA:
 • Dezbaterea și avizarea în Consiliul de administrație a metodologie concursului de selecție a elevilor, pentru admiterea în clasa a V-a, precum și a calendarului examenului;
 • Propunerile Comisiilor metodice de limba și literatura română și de matematică, privind componența Comisiei de elaborare de subiecte, a Comisiei de evaluare și a Comisiei de contestații;
 • Analiza de către director a propunerilor comisiilor metodice;
 • Stabilirea de către director a componenței Comisiei de elaborare de subiecte, Comisiei de evaluare și a Comisiei de contestații, precum și a celorlalți membri ai comisiei de concurs: președinte, secretar, membru, profesori supraveghetori;
 • Validarea în Consiliul de administrație a componenței Comisiei de concurs și anexe;
 • Anunțarea în consiliul profesoral a componenței Comisiei de concurs și a calendarului acestuia;
 • Anunțarea pe canalele de comunicare (afișare la avizierul liceului, postare pe portalul liceului, e-mail, telefon) a condițiilor de concurs și a calendarului acestuia;
 • Organizarea concursului va avea următoarele etape:
 • înscierea candidaților;
 • postarea pe portal a modelelor de subiecte pentru disciplinele de concurs: română și matematică – dată limită 15 mai;
 • elaborarea subiectelor și a baremelor de Comisia de elaborare a subiectelor ;
 • discutarea (în cadrul Comisiei de elaborare a subiectelor - cu prezența directorului) a subiectelor propuse și a baremelor și stabilirea formei finale;
 • instruirea membrilor Comisiei de concurs asupra atribuțiilor și metodologiei concursului;
 • Afișarea numărului candidaților înscriși la concurs la avizierul școlii,
 • Afișarea la vizierul liceului/pe ușa sălilor de clasă a listelor cu distribuția elevilor în săli;
 • Desfășurarea concursului – va avea loc în penultima sâmbătă a perioadei de desfășurare a cursurilor anului școar și se va realiza astfel: 9.00 - 9.45 - testare scrisă la limba română - 9.45 - 10.00 - pauză - 10.00 - 10.45 - testare scrisă la matematică.
 • Afișarea rezultatelor preliminarii – se va realiza în ziua concursului; în condițiile unui număr foarte mare de participanți la concurs rezultatele se vor afișa în ziua următoare concursului (duminica). În această ultimă situație, directoru va anunța (pe portal, la avizierul liceului)  – cu trei zile înaintea desfășurării probelor – data și ora la care vor fi afișate rezultatele preliminare ale concursului;
 • Contestații – se vor depune la secretariatului liceului, cu număr de înregistrare, luni, în intervalul orar 8-16;
 • Afișarea rezultatelor finale – se va realiza marți după ora 12.

 

 1. DIAGRAMA FLUX:

     Director– Consiliul de administrație – Consiliul profesoral – Comisia de concurs - Director

 

 1. ANALIZA ŞI FEEDBACK:

Respectarea  procedurii asigură desfășurarea în bune condiții a concursului de admitere în clasa a V-a.

Calendarul concursului de admitere în clasa a V-a

 

Nr. crt.

Activitatea

Perioada

1.

Înscrierea candidaților

1 septembrie - 31 mai

 

2.

Postarea pe portal a modelelor de subiecte pentru disciplinele de concurs: limba română și matematică;

 

15 mai 2017

3.

Elaborarea subiectelor de Comisia de elaborare a subiectelor;

1 iunie 2017

4.

Afișarea listelor cu numărul și numele candidaților înscriși

2 iunie 2017

5.

Anunțarea orei concursului, a actelor necesare și modului de desfășurare

2 iunie 2017

6.

Afișarea listei cu distribuția elevilor în săli

2 iunie 2017

7.

Instruirea membrilor Comisiei de concurs asupra atribuțiilor și metodologiei concursului;

10 iunie 2017

8.

Desfășurarea concursului

10 iunie 2017

9.

Afișarea rezultatelor intermediare

10 – 11 iunie 2017

 

10.

Contestații

12  iunie 2017,

intervalul orar 8-12

 

11.

Rezultate finale

13 iunie 2017, după ora 12

 

 

Anexă la procedura de admitere în clasa a V-a, privind repartizarea elevilor pe clase

Distribuția elevilor în cele două clase se va face în funcție de opțiunea pentru a doua limba străină care va fi studiată, începand din clasa a V-a.

În condițiile în care numărul de cereri pentru o anumită clasă va depăși numărul de locuri se vor aplica următoarele criterii.

Criterii (în ordinea în care vor fi aplicate):

 1. Limba străină studiată în școala primară (franceză/ germană);
 2. Media de la examenul de selecție;
 3. Calificativul anual obținut la limba străină studiată.